Category: Gohebiaeth

 • Cydlynu pedair gwlad ar y grid

  Cydlynu pedair gwlad ar y grid

  Ar 2 Awst 2023 ysgrifennodd CSCC at Weinidogion mewn gwahanol rannau o’r DU ar yr angen am fwy o gydgysylltu ar faterion grid. Julie James ASY Gweinidog Newid HinsawddCorrespondence.Julie.James@gov.wales The Rt Hon Grant Shapps MPSecretary of State for Energy Security and Net Zero, UK GovernmentSecretary.State@beis.gov.uk  Gillian Martin MSPMinister for Energy and the Environment, Scottish Governmentministerenergy@gov.scot …

 • Bil seilwaith Cymru

  Bil seilwaith Cymru

  Mae CSCC wedi ysgrifennu at Bwyllgor y Senedd ar y Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith mewn ymateb i’w ymgynghoriad ar y Bil Seilwaith Cymru. Roeddem yn falch iawn o allu cynnig barn ar y cyd mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, Derek Walker. Annwyl Cadeirydd Bil Seilwaith (Cymru) – Ymgynghoriad…

 • Cynnydd ar lifogydd

  Cynnydd ar lifogydd

  Mae CSCC wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am eich gweithgarwch ar lifogydd. Julie James ASY Gweinidog Newid HinsawddLlywodraeth Cymru 9 Mehefin 2023 Annwyl Weinidog Rydym yn ysgrifennu atoch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am waith Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ac, yn benodol, yr ymrwymiad yn y Cytundeb Cydweithio sy’n gofyn inni…

 • Bioamrywiaeth mewn polisi cynllunio

  Bioamrywiaeth mewn polisi cynllunio

  Yn ddiweddar, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar newidiadau polisi drafft i Bolisi Cynllunio Cymru sy’n cryfhau’r gofyniad i ymgorffori elfennau natur-bositif yn y polisi. Draftiodd Dr Jen Baxter, Dirprwy Gadeirydd CSCC, ymateb y Comisiwn i’r newidiadau arfaethedig. 25 Mai 2023 Annwyl Syr / Fadam Newidiadau polisi wedi’u targedu i Bolisi Cynllunio Cymru ar fudd net i…

 • Ymateb i ymgynghoriad TAN 15

  Ymateb i ymgynghoriad TAN 15

  Ein cyf/Our ref: NICW/23/TAN15 Ymgynghoriad TAN 15,Cangen Polisi Cynllunio,Llywodraeth Cymru,Parc Cathays,Caerdydd CF10 3NQ E-mail: planconsultations-j @gov.wales 17 Ebrill 2023 Annwyl Syr / Fadam Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15: Datblygu, llifogydd ac erydu arfordirol – ymgynghoriad diwygiadau pellach Diolch am y cyfle i roi sylwadau ar yr ymgynghoriad TAN15 diweddaraf. Rôl CSCC yw rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru…