Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC).

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i’r wefan hon.

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan David Clubb ar ran CSCC. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

  • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun arllwys oddi ar y sgrin
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Fodd bynnag, mae peth o’r wybodaeth a gynhyrchwn yn dechnegol ei natur a gall fod yn heriol i bobl heb brofiad o faterion seilwaith.

AbilityNet yn darparu cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd. Mae’n ddrwg gennym nad yw AbilityNet yn darparu cyngor i ddefnyddwyr Linux neu OpenBSD.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • ni allwch newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau yn uniongyrchol o’r wefan
  • ni allwch addasu uchder llinell neu fylchau testun
  • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Gallwch anfon e-bost atom drwy NationalInfrastructureCommissionforWales@gov.wales

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Nid oes gennym swyddfa ffisegol a dim rhif ffôn swyddfa penodol. Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol i gysylltu â ni:

NationalInfrastructureCommissionforWales@gov.wales 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae CSCC wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â’r Fersiwn Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.1 Safon AA, oherwydd yr eithriadau a restrir isod.

Baich anghymesur

  • Ni allwn ddarparu fformatau ychwanegol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille
  • Efallai y bydd rhai adroddiadau neu gyhoeddiadau etifeddiaeth ar gael ar ffurf PDF yn unig; rydym yn bwriadu cyhoeddi adroddiadau yn y dyfodol ar ffurf HTML yn ogystal â dogfennau PDF, ond nid oes gennym yr adnoddau i wella hygyrchedd ein dogfennau etifeddiaeth.

Rydym wedi asesu’r gost o drwsio’r problemau gyda llywio a chyrchu gwybodaeth. Credwn y byddai gwneud hynny yn awr yn a baich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Mae hyn oherwydd nad oes gennym adnodd rheolwr gwe pwrpasol ar hyn o bryd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu bod cyhoeddiadau yn y dyfodol ar gael mewn HTML yn ogystal â PDF.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 3 Ebrill 2023. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 3 Ebrill 2023.