Nodiadau cyfarfod 24 Ionawr 2023

Cafwyd cyfarfod yng nghanolfan addysg Parc Bute

Presennol

CSCC

David Clubb, Cadeirydd 
Jenifer Baxter, Dirpwy Cadeirydd
Aleena Khan, Comisiynydd
Stephen Brooks, Comisiynydd
Nick Tune, Comisiynydd

Ar gyfer eitem 2 ar yr agenda yn unig

Leo Murray, Riding Sunbeams
Jessica Hooper, RenewableUK Cymru
Ben Lewis, RenewableUK Cymru

Ymddiheuriadau

Eurgain Powell, Comisiynydd
Eluned Parrott, Comisiynydd
Helen Armstrong, Comisiynydd

Croeso a datganiadau o ddiddordeb

Croesawodd y Cadeirydd y comisiynwyr i’r cyfarfod. Datganodd Stephen Brooks gleientiaid gwynt ar y tir newydd. Cytunwyd y byddai’r gofrestr buddiannau yn cael ei dosbarthu i bob comisiynydd i wirio eu cofnod a’i ddiweddaru yn ôl yr angen.

Mae Jenifer Baxter a Stephen Brooks yn cynnal digwyddiad RPTI ar y cyd yn Ne Cymru ar Ebrill 18

Gweithred: cylchredeg cofrestr o ddiddordebau i’w diweddaru: Ysgrifenyddiaeth

Grid cenedlaethol

Agorodd y Cadeirydd y sesiwn gan egluro bod y comisiwn wedi cyffwrdd â materion grid fel rhan o’u hymchwiliad i ynni adnewyddadwy, ond wedi dod i’r casgliad gyda’r adnoddau presennol bod y grid cenedlaethol yn rhy gymhleth i’w archwilio’n fanwl; fodd bynnag, maent yn dal i fod eisiau cynyddu eu sylfaen wybodaeth am y materion hyn.

Rhoddodd Leo Murray gyflwyniad am ei gynnig Riding Sunbeams sydd â’r nod o ddarparu atebion i’r broblem graidd o sut nad yw strwythur buddsoddi mewn seilwaith grid yn addas nac yn addas ar gyfer cyflawni targedau ynni adnewyddadwy.

Yna rhoddodd Jessica Hooper a Ben Lewis gyflwyniad ar waith Renewables UK/Cymru.

Amlygodd y ddau gyflwyniad her canolbarth Cymru fel maes allweddol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac absenoldeb seilwaith trawsyrru addas. Roedd y cyflwyniad yn ymdrin â mentrau ar gyfer atebion trawsyrru er budd cymunedau.

Amlygodd y drafodaeth y pwyntiau a ganlyn:

  • Yr angen i ddod o hyd i atebion cyraeddadwy, gan y gall uchelgais fygu gweithredu.
  • Yr angen am astudiaethau dichonoldeb, yn enwedig o ran materion galw/cyflenwad.
  • Blaenoriaethu perchnogaeth ac effaith weledol.
  • Syniadau am sut i annog trafodaeth am faterion anhydrin adnoddau a diddordebau sy’n cystadlu â’i gilydd. Cytunwyd y byddai CSCC yn hoffi gwneud mwy o waith ar ddeall y materion a chanfod atebion, gan gynnwys arferion rhyngwladol gyda golwg ar ddatblygu rhai erthyglau/postiadau blog

Gweithred: Gwesteion i roi manylion am sut y gall CSCC ddarparu cymorth: Ysgrifenyddiaeth

Busnes CSCC

Trafodwyd yr eitemau canlynol o fusnes y comisiwn:

 • Nodwyd a derbyniwyd nodiadau cyfarfod a chamau gweithredu o'r cyfarfod blaenorol.

 • Nodwyd yr adroddiad ysgrifenyddol.

 • Gofynnwyd am gyfarfod diweddaru gyda Llywodraeth Cymru ar gynnydd yr argymhellion yn adroddiad digidol CSCC 2020.

 • Cytunodd Jenifer Baxter i arwain ar ymateb i ymgynghoriad bioamrywiaeth Polisi Cynllunio Cymru.

 • Cynllun Gweithredu IDG

Canolbwyntiodd y Comisiynwyr ar redeg cyfarfodydd yn fewnol a datblygu rhaglenni gwaith. Cytunwyd y byddai seibiannau’n cael eu cynnwys mewn cyfarfodydd; byddai siec i mewn yn cynnwys amser i rannu llwyddiannau a siomedigaethau. Cydnabuwyd gan fod gan CSCC raglen waith lawn bellach y dylai’r cyfarfod misol ganolbwyntio ar fusnes CSCC ac y dylid trefnu cyfarfodydd ar wahân i drafod pynciau penodol gyda gwesteion pan fo angen.


Trafododd y Comisiynwyr a oeddent yn dod yn rhan o gylchoedd polisi Llywodraeth Cymru a chytunwyd ar ddull mwy rhagweithiol, megis ymgysylltu’n gynnar a pheidio ag ymateb i bob ymgynghoriad. Cytunwyd hefyd y byddai blaenraglen waith, gan gynnwys ymgynghoriadau ac ymchwil, yn arf defnyddiol.

Gwnaeth y cadeirydd awgrymiadau ar gyfer proses i gasglu barn comisiynwyr ar bynciau a sicrhau, lle nad oes consensws, bod hyn yn cael ei adlewyrchu mewn deunydd cyhoeddedig.

Trafodwyd prosiect blwyddyn 3 ar risg ddirfodol gydag awgrymiadau ar gyfer symud tuag at addasu a newid ymddygiad.

Ni chyrhaeddwyd yr eitemau canlynol a chânt eu trafod yn y cyfarfod nesaf:

• Sesiwn yn y dyfodol ar Werthoedd/Seren y Gogledd
• Offeryn CRM.
• Ymgynghoriadau sydd ar ddod